Štatút udeľovania cien za celoživotný prínos advokácii

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory na zasadnutí 10. decembra 2015 Uznesením č. 49/11/2015 schválilo Štatút udeľovania cien za celoživotný prínos advokácii v nasledovnom znení:

 Štatút udeľovania cien za celoživotný prínos advokácii

 

1.         Cena za celoživotný prínos advokácii sa udeľuje

(a)        advokátovi zapísanému v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory za dlhoročné pôsobenie v advokácii, pozdvihnutie odbornej úrovne, zlepšenie podmienok výkonu profesie, právnej úpravy a  obetavé nasadenie v samospráve po dlhší čas, za prednáškovú, publikačnú činnosť v oblasti advokátskeho povolania, za etický výkon profesie a za obhajobu etických princípov advokácie,

(b)        výnimočne inej osobe ako advokátovi, ktorá sa osobitne a svojou dlhodobou činnosťou alebo mimoriadnym počinom zaslúžila o rozvoj advokácie na Slovensku, alebo mimoriadne prispela k pozdvihnutiu advokátskeho stavu,

(c)        zahraničnému advokátovi za dlhoročnú spoluprácu so Slovenskou advokátskou komorou, presadzovanie záujmov Slovenskej advokátskej komory v zahraničí a pri medzinárodnej spolupráci advokátov a advokátskych komôr, za mimoriadne zásluhy pri zlepšovaní podmienok výkonu profesie advokátov na medzinárodnej úrovni,

(d)      in memoriam bývalému advokátovi alebo inej osobe, ak spĺňa tieto kritériá.

2.         Cena sa každoročne sa udeľuje najviac piatim osobám, z ktorých je možné jednu cenu udeliť in memoriam.

3.         Kandidátov na ocenenie môže navrhnúť každý advokát alebo koncipient zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

4.         Z navrhnutých kandidátov vyberá ocenených predsedníctvo komory.

5.         Nominácie sa uzatvárajú koncom kalendárneho roka, predsedníctvo komory vyberá ocenených do konca januára nasledujúceho roka.

6.         Štatút nadobúda účinnosť 1. januára 2016.