Vyhlásenie SAK k trestným stíhaniam advokátov

Vyhlásenie SAK k trestným stíhaniam advokátov

Zdroj: SAK, z dňa 25.4.2022

Slovenská advokátska komora v súvislosti s prebiehajúcimi trestnými stíhaniami advokátov bola zo strany médií i obvinených advokátov opakovane vyzývaná na zaujatie stanoviska k týmto konaniam. V záujme predídenia akýmkoľvek pochybnostiam, vychádzajúc zo zákonom definovaných úloh Slovenskej advokátskej komory ako nezávislej stavovskej organizácie, predkladáme k téme trestného stíhania advokátov (teda nielen k aktuálnym prípadom) nasledovné vyjadrenie:

Slovenská advokátska komora nemá právomoc ovplyvňovať rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní v konkrétnych veciach. Ako orgán záujmovej samosprávy totiž plne rešpektujeme výkon vecnej pôsobnosti orgánov štátnej moci, predovšetkým súdov. Ako stavovská organizácia zároveň nezasahujeme do autonómnej práce obhajcov, a to ani v prípadoch, ak je trestné konanie vedené voči advokátovi.

Napriek uvedenému platí, že komora v minulosti evidovala tendencie zo strany orgánov činných v trestnom konaní postihovať advokátov nie za ich vlastné trestné činy, ale iba za to, že vykonávajú svoju prácu. Je preto namieste, aby sa pri trestnom stíhaní ktorejkoľvek advokátky/advokáta venovala zvýšená pozornosť aj rozmeru ochrany práva na obhajobu. Zdôrazňujeme pri tom, že slobodný a nezávislý výkon obhajoby je garantom spravodlivého súdneho procesu a vlády práva v demokratickej spoločnosti. Pri trestnom stíhaní advokátov je preto vždy potrebné vyhodnotiť vec aj z pohľadu práva na obhajobu a požiadavky spravodlivého súdneho procesu, ktorého predpokladom je aj rovnosť zbraní prokuratúry a obhajoby. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k narušeniu materiálneho chápania rovnosti zbraní prokuratúry a obhajoby v trestných konaniach pred súdmi, a ohrozeniu práva na spravodlivý súdny proces.

Slovenská advokátska komora vzhľadom na tieto princípy ešte v ten istý deň, ako došlo k zadržaniu verejne známych advokátov (20. apríla 2022), poskytla médiám vyhlásenie, v ktorom v súlade s jej definovanými úlohami odmietla komentovať konkrétne konania, no súčasne poukázala na potrebu zvýšenej obozretnosti pri trestných stíhaniach advokátov: „Bez toho, aby sme akokoľvek komentovali prebiehajúce trestné stíhania, pripomíname, že v súlade s ustálenou judikatúrou ESĽP a Ústavného súdu SR je pri trestnom stíhaní advokátok/advokátov (ale aj sudcov, prokurátorov) potrebné postupovať s najvyššou mierou opatrnosti, a to vzhľadom na možný súvis s ochranou práva na obhajobu ako jedného zo základných pilierov právneho štátu.“ (tlačové vyjadrenie SAK, 20. apríla 2022).

Slovenská advokátska komora na tomto stanovisku trvá a v súlade s jej poslaním chrániť a presadzovať záujmy advokátov komora opätovne upozorňuje na princípy, ktoré musia byť zohľadnené pri trestnom stíhaní advokátov, a to osobitne, ak ide o väzobné stíhanie. Bez toho, aby sme hodnotili konkrétne trestné konania, poukazujeme v tejto súvislosti aj na znenie nálezu Ústavného súdu SR sp. z. III. ÚS 33/2021. Ide o nález, ktorý bol vydaný v rámci konania pred ústavným súdom, do ktorého sa komora zapojila osobitným podporným stanoviskom (amicus curiae). Z nálezu citujeme (pozn. zvýraznené časti SAK):

„Podobne ako ESĽP aj ústavný súd je toho názoru, že väzobné stíhanie osôb, ktoré pôsobia v oblasti práva (sudcovia, prokurátori, advokáti), musí byť podrobené najprísnejšiemu posúdeniu (napr. rozsudok ESĽP zo 16. 4. 2019 vo veci Alparslan Altay c. Turecko, sťažnosť č. 12778/17 vo vzťahu k sudcom). V prípade advokátov je v hre totiž nielen výkon slobodnej profesie advokáta, ale každé trestné stíhanie advokáta súvisiace s výkonom jeho profesie v sebe obsahuje aj mraziaci účinok pre ostatných advokátov poskytovať túto pomoc v prospech klienta, a tým oslabuje dôveru v právny štát. Advokáti hrajú kľúčovú úlohu v rámci súdnej moci, pretože vystupujú ako sprostredkovatelia medzi spoločnosťou (klientami, ktorých zastupujú) a súdom. Ich úlohou je zaisťovať dôveru medzi spoločnosťou a súdmi, čím je táto úloha nenahraditeľná v demokracii a v právnom štáte (por. rozsudok ESĽP vo veci Francois c. Francúzsko, sťažnosť č. 26690/11, bod 51 a tam cit. case-law). Preto je pri trestnom stíhaní advokátov, resp. ich väzobnom stíhaní, nutné postupovať s najvyššou mierou opatrnosti.“

Ústavný súd SR týmto podľa nášho názoru nastavil jasné pravidlá, ktorými sú povinné sa riadiť orgány činné v trestnom konaní i súdy.