Usadený euroadvokát

Žiadosť o zápis do zoznamu usadených euroadvokátov Slovenskej advokátskej komor na stiahnutie TU .

Fotokópia pasu alebo občianskeho preukazu žiadateľa (doklad o štátnom občianstve členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore)

Poistná zmluva pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky

Odpis z registra trestov štátu registrácie*

Doklady preukazujúce, že v štáte registrácie poskytuje právne služby pod niektorým z profesijných označení uvedených v prílohe č. 1 zákona*

Fotokópia potvrdenia zo štátu registrácie o tom, že žiadateľ má oprávnenie vykonávať v štáte registrácie právne služby samostatne alebo spoločne * (označenie právnej formy, v akej sa táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie, sídlo a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky)*

* poznámka: listiny podľa bodu 3., 4. a 5. nemôžu byť v čase ich predloženia staršie ako 3 mesiace, v prípade iného ako českého jazyka sa vyžaduje úradne overený preklad takejto listiny

Fotokópia dokladu o úhrade registračného poplatku vo výške 600,-€

V súlade s čl. 1 bod 2) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4.decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11.októbra 2012 registračný poplatok za zápis do zoznamu advokátov, žiadateľov, ktorí žiadajú o zápis do zoznamu advokátov z iného dôvodu ako podľa odseku 1, sa stanovuje vo výške 600,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146
BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol: 555
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR)
poznámka: Meno, Priezvisko

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisov usadených euroadvokátov kontaktujte Margitu Makovskú na tel. č. 02/ 204 227 37 alebo makovska@sak.sk.